Richtlijn (EU) 2015/2302

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Voordat u de pakketreisovereenkomst sluit, zult u alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen/kunnen inzien/en opslaan, alsook de ‘Kenmerken’ van de reis en onze op overeenkomsten van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden

De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de overeengekomen reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij Golftravel.

U krijgt gegevens inzake een contactpunt via welk u contact kunt opnemen met Golftravel of onze vertegenwoordiger(s)/leverancier(s).

U kunt de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien Golftravel zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft u ook recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, behoudens situaties van overmacht, kunt u de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt u een volledige terugbetaling. Indien Golftravel de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft u recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

U kunt de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

Daarnaast kunt u de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en Golftravel dit probleem niet heeft verholpen, kunt u de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft u ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

Golftravel is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

Indien Golftravel insolvent raakt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van Golftravel of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring gezorgd. Golftravel heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij de SGR, onder nummer 2599. Indien diensten door de insolventie van Golftravel niet worden verleend, kunnen reizigers met de SGR of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit ACM contact opnemen.

Contactgegevens
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Admiraliteitskade 73
3063 ED Rotterdam
Mail : sgr@sgr.nl
Web : http://www.sgr.nl

ACM (Autoriteit Consument & Markt)
Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag
Tel : +31 (0)70-7222000
Web : http://www.acm.nl

Website waar Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht, te vinden is: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-2.html